Utsättning

Vi hjälper dig med utsättning

Specialister på utsättning för mätarbeten vars natur sträcker sig över stora geografiska områden — väg, järnväg och ledningsnät.

Rätt inmätning med pålitliga resultat

Vi ser till att varje millimeter av ert projekt är korrekt, från start till slut, för allt från stora mätentreprenader till enstaka konsultuppdrag. Vi tittar på ert projekt och tillsätter personal och utrustning efter projektets behov. Tillsammans ser vi till att ta fram en lösning som matchar era mätbehov och budget.

Med Atritec vid er sida får ni trygghet och säkerhet i det som utgör grunden för ett lyckat projekt — rätt information och planering. Våra mättekniker besitter en lång erfarenhet och unik specialkompetens som i kombination med en modern verktygspark säkerställer att ni kan genomföra ert projekt snabbt och effektivt. 

Få hjälp att skapa tydliga riktlinjer i byggnationen och undvik stillestånd — kontakta Atritec.

Järnväg

Järnvägsprojekt kräver en hög precision i jämförelse många andra projekt och har toleranskrav ofta på millimeternivå. Vi utför utsättningar av järnväg samt objekt inom spårområdet, där vår mättekniker besitter klass 1 mätteknikbehörighet såväl som relevanta skyddsutbildningar.

Tidigare kunder: Trafikverket, NRC Group, Infrakraft, Infranord, Strukton.

Väg

Vi har lång erfarenhet inom vägarbeten av ombyggnationer av befintliga vägar såväl som nybyggnationer. Med ett starkt kundfokus ser vi till att ni och alla entreprenader involverade i projektet har rätt förutsättningar att genomföra projektet.

Tidigare kunder: Trafikverket, NCC, PEAB.

Ledningsnät

Genom ett proaktivt arbetssätt där korrekta utsättningar utförs i tid säkerställer vi att ert projekt kan fortlöpa utan störningar. Vi hjälper även till med ledningsanvisning och märker noggrant ut var alla ledningar finns under marken för att skydda dem mot avgrävningar.

Tidigare kunder: IP Only, Transtema, Fiberstaden, Öckerö Nät.

Varför ATRITEC?

Snabb teknologisk utveckling

Dagens snabba teknologiska utveckling har ger upphov till nya, kontinuerligt föränderliga krav inom byggbranschen — mer ambitiösa projekt, högre kvalitetskrav, snävare budget och tidsbudget. Vi strävar efter att matcha denna takt och leda mätbranschen in i framtiden.

Tidseffektiva metoder

Tack vare våra innovativa metoder kan vi minska tiden våra mättekniker spenderar ute i fältet och istället fokusera på mer kvalitativa uppgifter som bidrar med mer värde till era projekt; berika och anpassa mätdata, skapa analyser och ta fram digitala modeller av projektet för era behov.

Marknadens främsta mätjänster

Vi erbjuder marknadens främsta mättjänster för att effektivisera insamlingen av mätdata, automatisera hantering och bearbetning av den samt förenkla skapandet av underlag och dokumentation.
Läs mer

Erfarna mättekniker

Med hjälp av våra innovativa mättjänster och erfarna mättekniker kan storskaliga projekt inom järnväg, väg och ledningsnät som tidigare tagit flera månader numera utföras på några timmar eller ett par dagar — med många gånger mer och bättre mätdata.

Ta hjälp av Atritecs mättekniker

Gå från reaktiv till förebyggande underhåll av era vägar, järnvägar och ledningar med Atritec.
boka inmätning och utsättning med våra erfarna mättekniker i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige — vi är verksamma i hela landet!

Vad är utsättning?

Likt inmätning utgår man vid en utsättning från kända punkter i världen. Målet är att visa vart en projekterad punkt befinner sig i verkligheten och markera ut den. Det kan beskrivas som en överföring av mätdata från en karta, ritning eller liknande, till en punkt i terrängen på en byggarbetsplats e.d. Utsättningar används främst vid produktionsmätning för att stötta entreprenörer som utför den faktiska byggnationen.

Utsättning kan göras på flera olika sätt med hjälp av olika verktyg och metoder, inklusive bland annat GPS (rover), totalstation, laser, m.m. Valet av metod beror på projektets känslighet för hur stora eller små marginaler som gäller.

Varför är utsättningar nödvändiga?

Korrekt kunskap om var en anläggning är förlagd är en förutsättning för att undvika onödiga kostnader och avbrott i arbetet. En millimeter fel i ena änden av konstruktionen kan i slutändan bli flera centimeters fel i en annan. Därför är det viktigt att välja utsättningsmetod efter projekt. För att undvika mätfel finns toleranser för olika typer av byggdelar.

Toleransen syftar till den maximala måttavvikelse som får förekomma. Detta är ofta antingen specificerat i bygghandlingar eller branschstandarder. Acceptabla måttavvikelser kan variera från ett par millimeter till flera centimeter beroende på projektets natur.

Projekt som resning av brofundament var 100 meter har ofta väldigt små marginaler, vanligtvis några få millimeter, och minsta fel kan ha allvarliga konsekvenser på slutresultatet. Sådana projekt kräver en extremt precis mätning som enbart totalstationer kan utföra. Vid större marginaler, till exempel vid kabelförläggning, är GPS att föredra då det är snabbare och enklare än totalstationer.

Vad är skillnaden mellan utsättning och inmätning?

Oavsett konstruktion så grundas allt i inmätning och utsättning i syfte att visa i verkligheten vart något är och dokumentera det. Exakt och tillförlitlig position är en grundförutsättning för nödvändig geoinformation inför ett projekt. Vid inmätning, liksom utsättning, utgår man från kända punkter:

– Utsättning märker ut en känd punkts position i verkligheten. Ex: Ett hål ska grävas. En utsättning genomförs för att märka ut vart det ska grävas och vart ledningar och annan infrastruktur finns för att inte råka skada dem vid utgrävningen.

– Inmätning dokumenterar en punkts position. Ex: Ett hål har grävts. En inmätning genomförs för att mäta in och dokumentera vart detta hål befinner sig i världen.

Ta hjälp av oss!

Kontakta oss för att få hjälp med just erat projekt