Nyheter

FOMULmätning, Planskildhet – Olskroken

Olskroken är en av landets högst belastade järnvägsknutar. En ombyggnad till planskilda järnvägsspår är nödvändig för att öka framkomligheten och driftsäkerheten för all tågtrafik till och från Göteborg. 

Trafikverket är beställare, Peab är entreprenör och Atritec har tagits in i projektet för att mäta det fria rummet på plats för att säkerställa att projektet är byggt efter gällande krav.   

Projektet innebär att nya spår byggs för att separera godstrafiken från persontrafiken.En ombyggnad i Olskroken så att järnvägsspåren korsar varandra på olika nivåer kommer att höja kapaciteten samt öka framkomlighet och driftssäkerhet för all tågtrafik till och från de anslutande banorna. Entreprenaden sträcker sig över ett område med längd på cirka två kilometer och innebär byggnation av spår, broar och andra byggnader för både person- och godståg i en komplex och starkt trafikerad spårmiljö. 

Atritec fick i uppdrag att utföra Fomul-mätning (hinderfrihet) för att utreda specifikt två brofundaments position i förhållande till spåren. Brofundamenten var under byggnation och tack vare Atritecs mätning säkerställdes att brofundamenten inte skulle begränsa spårens fria utrymme redan innan färdigställande. På så vis kunde en kostsam om projektering och ombyggnation undvikas.  

“Med vårt bistånd har projektet i ett tidigt skede kunnat säkerställa att det är byggt enligt specifikation. Man har kunnat kontrollera bygget i etapper och där med minskat risken för förseningar inom projektet.” - Andreas Nordin, CTO på Atritec.  

  

Atritec erbjuder med hjälp av innovativ teknik ett säkert, snabbt och kostnadseffektivt sätt att utföra Fomul– & Spåravståndsmätning på. När en mätning utförts skapas snabbt en överskådlig verifikationsrapport som ger en tydlig bild av det aktuella läget och gör en eventuell uppföljning enkel. Atritec sköter sedan all leverans och uppdatering av Trafikverkets system BIS och tillser att samtliga inblandade aktörer får den information de behöver i tid.

  

” Vi tar hand om samtliga moment från start till mål vilket bidrar till ett effektivt arbete för entreprenörerna. Vår branscherfarenhet samt att vi ligger i framkant med den tekniska utvecklingen gör att vi inte enbart kan leverera tids- och kostnadseffektiva Fomul-mätningar. Det möjliggör även att vi i de allra flesta fall kan skapa mervärden åt kunden genom att använda samma mätdata för flera olika syften. “- Andreas Nordin, CTO på Atritec.  

Vill du veta mer?

Se våra sociala medier

Ta hjälp av Atritecs mättekniker

Gå från reaktiv till förebyggande underhåll av era vägar, järnvägar och ledningar med Atritec.
boka inmätning och utsättning med våra erfarna mättekniker i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige — vi är verksamma i hela landet!